ПОТЕНЦИЈАЛ

 Основни носилац развоја привреде насеља Инђија, уз пољопривреду су индустрија и мала привреда (занатске радње, мала и средња предузећа). У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и мале привреде Генералним урбанистичким планом насеља Инђија резервисане су  две урбанистичке целине – зоне у североисточном и југоисточном делу Инђије. За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима је дата даља разрада поставки Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње. Чињеница да Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене радне зоне, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, Аеродрома „Никола Тесла“ 35 км, непосредна близина главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто пут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга Београд-Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и Београд-Инђија-Загреб-Љубљана, близина реке Дунав) поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.

ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија  послује у правној форми као јавно предузеће.

Оснивач Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија је Општина Инђија. Оснивачка права у име Општине врши Скупштина општине Инђија.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија („Службени лист општина Срема,“ број 16/96, 25/01, 15/02 и 26/04) основано је  Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија (у даљем тексту: Јавно предузеће),уписано у судски регистар Окружног суда у Сремској Митровици,  25.новембра.1996 године, у регистарски уложак број 1-7722, преведен у Регистар привредних субјеката, Решењем Агенције за привредне регистре број БД.3155/2005 од 25.08.2005.године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија, коју је донела Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 24.новембра 2004.године, извршена је промена  пословног имена Јавног предузећа у Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија.

На седници одржаној дана 29. новембра 2016. године, Скупштина општине Инђија је донела  Одлуку о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија. Наведеном Одлуком је извршена промена пословног имена Јавног предузећа   у Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је : ЈП „Инђија пут“ Инђија.
Седиште Јавног предузећа је у Инђији, ул.Војводе Степе бр.11/III.

Јавно предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката, код Агенције за привредне регистре, има својство правног лица са правима и обавезама и одговорности утврђеним законом и послује по тржишним условима, у складу са законом и одлукама које доноси Скупштина општине Инђија.

Јавно предузеће је основано ради :

  • управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и површинама јавне намене (тргови, платои и др), изузев инвестиционог одржавања и изградње нових објеката за које је надлежна Општинска управа општине Инђија;
  • управљања јавним паркиралиштима на територији општине Инђија;
  • сакупљања и одвођења атмосферских и површинских вода са површина јавне намене на територији општине Инђија, изузев послова инвестиционог одржавања и изградње нових објеката система атмосферске канализације;
  • обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Инђија, а посебно одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, као и редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету;
  • обављања стручно техничких послова у обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, а посебно припрема предлога дугорочних и средњорочних планова рада и  развоја на уређивању грађевинског земљишта, оперативно – технички послови стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система и објеката из програма уређивања грађевинског земљишта,  усаглашавање са плановима и програмима јавних комуналних предузећа у вези са уређивањем грађевинског земљишта, обезбеђивању просторно – урбанистичке документације у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта и обезбеђивању техничке документације из области уређивања земљишта, изради студија и анализа о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта, као и обављању стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта и пружање стручно техничких услуга везаних за изградњу јавних објеката од значаја за општину Инђија.

Наведене делатности, Јавно предузеће обавља на основу посебних одлука о обављању сваке од појединачних делатности које доноси Скупштина општине Инђија, у складу са одредбама закона којима се регулише функционисање локалне самоуправе, јавних предузећа, обављање комуналних делатности и других прописа о начину обављања појединих делатности од стране јавних предузећa.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google